نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات احیا و حفاظت از محیط زیست

مالیات سبز

محسن حاجی میرزایی-دبیر هیات دولت واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برای تولید خود هزینه هائی را متحمل می شوند و با احتساب این هزینه ها در حسابهای مالی خود و پس از کسر هزینه…