حسابان وب

مرور برچسب

ماليات اجاره سازمان معاف از ماليات

بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۸(عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون ماليات هاي مستقيم از مال الاجاره هاي…

نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص…