نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخشنامه‌ی ۲۰۰/۹۵/۷۰مورخ ۹۵/۱۰/۱۱(چگونگی تسری ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده)

امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده  امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و…

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده)

به موجب ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون…