مرور برچسب

ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۵(تبصره ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص)

نظر به اينکه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوق هاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي که حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر…