نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

نیروهای وظیفه و کارکنان دولت موظف به فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی شدند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ کلیه نیروهای وظیفه که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند و سایر کسانی…