حسابان وب

مرور برچسب

ماده 57 ق م م

بخشنامه ۲۳۲/۱۹۳۵۷ مورخ۹۶/۱۱/۱۰ (اظهارنظردرخصوص تعلق معافیت ماده ۵۷ ق م م)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بند 2 این نامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، توضیحاتی درخصوص تعلق معافیت ماده 57 ق م م ،…