نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۱۳/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۸(حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم درمناطق آزاد تجاري)

 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزايش سرمايه) در مناطق آزاد تجاري،…