نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394

بنا به اعلام خزانه دار کل کشور، تسویه بدهی دستگاه های دولتی به اشخاص در مقابل طلبِ دیگر دستگاه ها از آنها

وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دستگاه های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند.