حسابان وب

مرور برچسب

ماده 39 تامين اجتماعي

حق بيمه چگونه محاسبه ميشود؟

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7درصد آن به عهده بیمه‌شده، 20درصد به عهده کارفرما و 3 درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.