نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۹/۱۳۸۹۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ (هزینه کرایه حمل و نقل و نحوه برخورد با آن وفق ماده ۳۸ در حسابرسی بیمه تامین…

بخشنامه ای در خصوص اسناد هزینه کرایه حمل و نقل و نحوه برخورد با آن وفق ماده ۳۸ در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی ابلاغ شد که بدین شرح می باشد.

بندهاي بيمه اي لايحه خروج از ركود / ماده الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (50%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی…