حسابان وب

مرور برچسب

ماده 38 ارزش افزوده

بخشنامه ۴۴۴۰/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۵/۱۵(پيگيري اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره ۱۹۳۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ موضوع تحقق…

در راستاي پيگيري مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال 1391، با عنايت به پايان يافتن…

دستورالعمل ۱۹۳۱ مورخ ۹۱/۲/۲۷(تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال۱۳۹۱)

به منظور تحقق اهداف سازماني در سال1391 (از جمله برنامه عملياتي ‍‍،تحقق درآمدهاي مالياتي و توسعه و گسترش ماليات بر ارزش افروده)،ادارات کل امور مالياتي موظفند با استفاده مؤثر ار…

بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

در راستاي تصميم جلسه مورخ 07/04/1389کميسيون تخصصي امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبير محترم کميسيون مذکور و به…

بخشنامه ۲۱۴۵ مورخ ۹۰/۲/۱۸(فهرست صنايع آلاينده براي اجراء در سال ۱۳۹۰)

احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 3460/90 مورخ 30/01/1390 قائم مـقام و معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به انضـمام بخـش اول فـهرست واحـدهاي تـوليدي آلاينده محيط زيست…