مرور برچسب

ماده 38 ارزش افزوده

بخشنامه ۴۴۴۰/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۵/۱۵(پيگيري اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره ۱۹۳۱ مورخ…

در راستاي پيگيري مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال 1391، با عنايت به پايان يافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظايف و تکاليف مقرر در…

طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عنوان طرح معوق از مجلس هشتم در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱تقدیم مجلس شورای…

دستورالعمل ۱۹۳۱ مورخ ۹۱/۲/۲۷(تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال۱۳۹۱)

به منظور تحقق اهداف سازماني در سال1391 (از جمله برنامه عملياتي ‍‍،تحقق درآمدهاي مالياتي و توسعه و گسترش ماليات بر ارزش افروده)،ادارات کل امور مالياتي موظفند با استفاده مؤثر ار کليه منابع و امکانات مادي و انساني موجود و برنامه…

بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

در راستاي تصميم جلسه مورخ 07/04/1389کميسيون تخصصي امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبير محترم کميسيون مذکور و به منظوراتخاذ رويه واحد براي اجراي تبصره (2) ماده«38» قانون ماليات…

بخشنامه ۲۱۴۵ مورخ ۹۰/۲/۱۸(فهرست صنايع آلاينده براي اجراء در سال ۱۳۹۰)

احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 3460/90 مورخ 30/01/1390 قائم مـقام و معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به انضـمام بخـش اول فـهرست واحـدهاي تـوليدي آلاينده محيط زيست مربوط به آن استان (موضوع تبصره يک ماده «38» قانون ماليات بر…