حسابان وب

مرور برچسب

ماده 37 قانون تامين اجتماعي

انتقال قانونی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی (تجزیه و تحلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی)

هادی پورتقی مقدمه : قوانین  را با توجه به درجه اجبار به امری و تکمیلی تقسیم  می نمایند قانون تامین اجتماعی  نیز جز قوانین آمره  می باشد باالتفات  به این امر  ماده 37 قانون…