حسابان وب

مرور برچسب

ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم)

  بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصويرپيوست)در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با معافيت درآمد حاصل از…

بخشنامه ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۸۷/۱۱/۱۳(کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما)

صورتجلسه مورخ 8/11/87 شورای عالی مالیاتی   گزارش شماره 32236 /250 مورخ 30/9/87 رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در…