حسابان وب

مرور برچسب

ماده 238 قانون مالياتها

بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۸۹/۴/۷(وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

با بررسي هائي که اخيراً به عمل آمده مشاهده مي گردد که رؤساي امور مالياتي به رغم تاکيدات فراواني که طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه هاي شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزارت امور…

باب پنجم سازمان تشخيص و مراجع مالياتي-فصل دوم : ترتيب رسيدگي(مواد ۲۳۶ تا۲۴۳)

ماده 236 : حذف شد . ماده 237 : برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور…