حسابان وب

مرور برچسب

ماده 219 قانون مالياتها

بخشنامه شماره ۹۵۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱(تعيين مدت اعتبار احکام نمايندگان بند هاي ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

بنا به اختيارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم ( اصلاحيه 27/11/1380 ) در راستاي حصول اطمينان از حسن جريان امور هيات هاي اختلاف مالياتي و رسميت جلسات ،…