مرور برچسب

ماده 218 قانون ماليات‌هاي

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم)

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصويب وزراي…