نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 2 تامين اجتماعي

تصويب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ك مورخ ۹۰/۵/۲۲(آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (223)…

دستورالعمل شماره ۳ کميته فني ايجاد وحدت رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ابلاغ رأي شماره ۱۸۳۱ ديوان عدالت اداري در مورد…

سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 21106 مورخ 6/8/88 را به شرح زير اعلام نموده است: با توجه به جلسه مورخ 6/7/1388 کميته فني ايجاد وحدت رويه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به…