مرور برچسب

ماده 197 ق.م.م.

بخشنامه شماره ۳۵۳۲۰/۷۸۵/۲۳۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۸۷ (موضوع بخشودگي جرائم ماده ۱۹۷ ق.م.م )

مديرکل مالياتي استان....... رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگي قسمتي از جرائم مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي مقررات…