نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۸۳۲۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم)

در راستاي يکـسان سازي رويه پاسخ گويي به مراجع استعلام کننده،به پيـوست فـرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور…