نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده

معامله با کدفروشان بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الراس مالیات – بخش نخست

عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش نخست به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع…