نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

اجراي الکترونيکي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم ابزاري در راستاي تحقق عدالت مالياتي

در اجراي دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان ، جهت ارسال اطلاعات و صورت معاملات فصلي خود به صورت الکترونيک تسهيلات و…

بخشنامه ۳۹۵۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۷(اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحي…

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند «الف» و «ب» ماده 95…