حسابان وب

مرور برچسب

ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم

با اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه ۳ ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم با اشاره به اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: از ابتداي سال آينده موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به…