حسابان وب

مرور برچسب

ماده 143 قانون مالياتها

بخشنامه ۷۳۵۱۶/۲۰۰م۸۸/۱۱/۱۹(احکام مالياتي قانون توسعه ابزارهاونهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل…

مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ…