مرور برچسب

ماده 131 قانون مالیاتها اصلاحی

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل هفتم :ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف(مواد ۱۲۹تا۱۳۱)

ماده 129: حذف شد ماده 129: حذف شد ماده 130 : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن…