حسابان وب

مرور برچسب

ماده 13 منشور کمیته حسابرسی

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

در حالت وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي . شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ 29/12/2X13 . دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش این…

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

در حالت عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي . شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی  در تاریخ 29/12/2X13 . دوره موردگزارش و دامنه گزارش…