نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه

برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت : طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد…