حسابان وب

مرور برچسب

ماده 105 قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۵۲ مورخ ۹۴/۵/۱۳(نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­ هاي تعاوني متعارف و…

   براساس تبصره (6) الحاقي به ماده (105) قانون ماليات­هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد…