مرور برچسب

ماده 104

بخشنامه شماره ۲۲۹۴۶/ ۱۸۹۷/۲۱۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۵ (عدم شمول ماليات ۵ %‌به موارد غير مصرح در ماده ۱۰۴ ق م م )

چون در خصوص مصاديق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددي مطرح گرديده…