مرور برچسب

ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم

پيمانكاران از ۲۵ شهريور مشمول كاهش دو درصدي ماليات علي الحساب مي شوند

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي با اشاره به كاهش نرخ ماليات علي الحساب عملكرد پيمانكاران از 5 درصد به سه درصد ،گفت: كاهش دو درصدي مربوط به پرداخت هايي مي شود كه از 25…