حسابان وب

مرور برچسب

ماده 104،ماليات حمل و نقل،دادنامه 834،بخشنامه 19823/4275/211

بخشنامه۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱م۱۱/۱۱/۸۴(مالیات حمل و نقل وسائط نقلیه خودمالک +ابطال آن)

نظر به اينکه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/1380درآمدمشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده وسائط نقليه عمومي را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحي ماده 100قانون…