حسابان وب

مرور برچسب

ماده 103

تصويب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ك مورخ ۹۰/۵/۲۲(آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (223)…

تصويب نامه۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ مورخ۸۴/۵/۹(آئين نامه اجرايي موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه)

وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي مشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا…