مرور برچسب

ماده 103 قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۷ مورخ۹۷/۳/۱۲(عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهانسبت به مشاوران رسمی مالیاتی)

بموجب ابلاغیه سازمان امورمالیاتی ، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات ماده 103 قانون مالیاتهانسبت به مشاوران رسمی مالیاتی اعلام شد.