مرور برچسب

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود