حسابان وب

مرور برچسب

لغو شغل نقل و انتقال املاك

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن…

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار…