نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لغو تجميع عوارض

بخشنامه شماره۳۱۷۵۳/ ۲۵۹/ ۲۱۳ م ۸۷/۴/۸(ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در اجراي اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/2/1387 به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 2/3/1387 توسط شوراي…