نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لايحه اصلاح برنامه چهارم توسعه

قانون موسوم به تجميع عوارض

لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه  از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و…