نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

كنترل داخلي و مديريت ريسك

كنترل داخلي و مسووليت پذيري

مقدمه: در ادبيات حسابرسي مفهوم كنترل‌هاي داخلي و مسووليت‌پذيري مديريت در قبال تصميمات گرفته شده در سازمان همواره مورد پردازش قرار گرفته و نقش و جايگاه مديريت سازمان به عنوان فرد…