حسابان وب

مرور برچسب

كداقتصادي

بخشنامه ۵۱۵/۹۵/۲۶۰ مورخ ۹۵/۶/۳(فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده)

پيرو دستورالعمل شماره 539/93/200 مورخ 18/12/1393 موضوع چگونگي صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، نظر به اينکه برابر اطلاعات واصله ، فرايند بررسي درخواست و صدور…

بخشنامه ۸۹۵۷/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۴/۹( در خصوص پذيرش اسناد خريد يا هزينه هاي که شماره اقتصادي درج نشده باشد)

       امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي     احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ، برخي ادارات امور مالياتي در رسيدگي…