مرور برچسب

كاركنان سازمان

مقررات‌ مختلف‌(مواد۱۱۰ تا۱۱۸)

ماده‌ 110ـ سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از نوسازي‌ و غيره‌ و پرداخت‌ هزينه‌ تمبر دعاوي‌ معاف‌ است‌، همچنين‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني از…