مرور برچسب

قصور

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار ماده 1 ـ هر گونه كوتاهي در انجام وظائف محوله و يا هر گونه فعل و…

فصل دوم – قرارداد كار (مواد۷ تا۳۳)

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا…