مرور برچسب

قسط بندي ماليات

اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد ۸۹ از هم اکنون آماده ارائه به موديان است.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: امسال درخصوص مشاغل بند الف اگر کساني حداقل 15 درصد رشد نسبت به سال قبل دارند مي توانند از شرايط خوداظهاري برخوردار شوند، اگر زير 15 درصد…