نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قرارداد حسابرسي

دادنامه ۳۸۰ مورخ ۸۹/۹/۸(ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري)

هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي…