نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قراردادهاي B.O.T و Buyback

بخشنامه ۴۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۲(پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور)

در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 4456/200 مورخ 17/3/1393 اين سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به شرح نامه شماره…