حسابان وب

مرور برچسب

قبض انبار بهادار

قبوض انبارها بهادار مي‌شوند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از پيگيري اين وزارتخانه براي انتشار اوراق صكوك براي بخش توليد كشور خبرداد و گفت: اميدواريم بانك مركزي اين اقدام را زودتر عملياتي كند.