نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ‌

طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های…

اززمان تصويب قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت مصوب 74/10/20 تاسال 1391 عيدي كاركنان مشمول قانون كار مصوب 1369 مطابق برابر قانون نحوه پرداخت عيدي و پاداش كارگران مشمول قانون…