نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون مديريت خدمات كشوري

تصويب نامه ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۹۱/۳/۱۶ (اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصويب‌نامه موضوع ضريب حقوق بازنشستگان وظيفه‌بگيران يا…

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت…

تسري افزايش تعطيلي ادارات به۲روز براي کارمندان شهرستاني در کميسيون اجتماعي تصويب شد.

 تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات کشوري ديروز در جلسه کميسيون اجتماعي حذف شد و با حذف اين تبصره افزايش يک روز به تعطيلي کارکنان دولت علاوه بر تهران شامل ساير کارمندان شهرستان ها…

قانون مدیریت خدمات كشوری

توضیح سایت:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را اینجا ببینید. قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون…