حسابان وب

مرور برچسب

قانون محاسبات عمومي

بخشنامه ۲۷۵۷۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۸/۱۷(رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت…

به پيوست راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 448 الي 450 مورخ 3/7/1391 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19702 مورخ 1/8/1391، مبني بر ابطال ماده 6 آيين نامه راهکارهاي…

بخشنامه ۵۴/۸۸۲۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۵(آيين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومي کشور)

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيحسابي و اداره کل امور مالي ذيحسابي  بر اساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ…