نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون ساربنز – آکسلی

مديران شركت‌هاي بورسي و فرابورسي و الزام به ارائه گزارش كنترل‌هاي داخلي

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 16/02/1391 دستورالعملي را به تصويب رسانده كه به موجب آن هيات مديره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران…