مرور برچسب

قانون جديد مالياتي

استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي دارای چه شروطی است؟

توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از…