حسابان وب

مرور برچسب

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي

ثبت رسمي املاك بدون سند

قوه‌قضائيه آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند را ابلاغ كرد؛ طوري كه از امروز با اين ابلاغيه، بخش قابل‌توجهي از صاحبان ملك كه حدود پنج ماه منتظر استناد به اين قانون…